Deklaracja o kontynuowaniu

Informacja o terminach i kryteriach branych pod uwagę w rekrutacji do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci:

-         od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016),

-         6-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

-         7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

-         powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, które złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego miasto Wodzisław Śląski będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata*;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

-         oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

-         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

-         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r.:

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym

dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

32 pkt

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało

edukację w tym samym przedszkolu w roku

szkolnym, którego dotyczy wniosek;

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

16 pkt

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

4 pkt

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka

Miejskiego;

zaświadczenie wydane przez żłobek

2 pkt

Dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest przygotowana oferta oddziałów integracyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim i tam bezpośrednio należy kierować wnioski.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 15.02.2021 r.

 

do 19.02.2021 r.

godz. 15.00

--------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2021 r.

godz. 8.00

 

do 12.03.2021 r.

godz. 15.00

od 24.05.2021 r.

godz. 8.00

 

do 04.06.2021 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt 2.

od 01.03.2021 r.

do 26.03.2021 r.

24.05.2021 r.

11.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03.2021 r.

godz. 13.00

14.06.2021 r.

godz. 13.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 02.04.2021 r.

godz. 15.00

do 18.06.2021 r.

godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

07.04.2021 r.

godz. 13.00

21.06.2021 r.

godz. 13.00

7.

Procedura odwoławcza.

od 08.04.2021 r.

od 22.06.2021 r.

8.

Wskazanie miejsc dzieciom nieprzyjętym.

od 21.04.2021 r.

-------