LISTOPAD W “ŻABKACH”

KRĘGI TEMATYCZNE:

  1. Bezpieczni i rozważni

  2. Polska – nasza ojczyzna

  3. Preludium deszczowe

  4. Rozpoznajemy emocje

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie i inicjowanie prostych zabaw konstrukcyjnych i muzycznych

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach

rozróżnianie pojęć dobra i zła

nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji

poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych

wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej

uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie

uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy

rozwiązywanie zagadek

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

zapoznanie z numerem alarmowym 112

uczestniczenie w scenkach dramowych

obcowanie ze sztuką

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania

poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy

utrwalenie świadomości bycia Polakiem

poznanie hymnu i symboli Polski

słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą

uczestniczenie w zabawach plastycznych

przeliczanie w dostępnym zakresie

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy

nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych

zdobywanie wiedzy na temat deszczu

nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

nazywanie poszczególnych części ciała

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

rozwijanie mowy komunikatywnej

uwrażliwianie się na różne elementy muzyki

CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU ?

PAŹDZIERNIK W "ŻABKACH"

KRĘGI TEMATYCZNE:

  1. WARZYWA I OWOCE

  2. W NASZEJ GRUPIE

  3. CO NAM DAJĄ DRZEWA

  4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

ćwiczenie samodzielności

poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych

wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie piękna darów natury

poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek

budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

współpraca z innymi dziećmi w grupie

uważne słuchanie wierszy i opowiadań

kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

nauka empatii w stosunku do innych osób

poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie

kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

stosowanie zwrotów grzecznościowych

kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

przestrzeganie zasad podczas gier

poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

rozwijanie poczucia rytmu

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy