1.       Odkrywanie tajemnic Ziemi

Cele ogólne:

·         Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych

·         Przygotowanie do rozumienia uczuć i emocji własnych wywołanych kontaktem z przyrodą

·         Kształtowanie umiejętności autoprezentacji

·         Dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

·         Rozwijanie mowy i myślenia

·         Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

2.        Zwierzęta i rośliny wokół nas

Cele ogólne:

·         Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

·         Kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych
i nieprzyjemnych

·         Wdrażania do współdziałania w zespole rówieśniczym

·         Kształtowanie postaw prospołecznych oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy

·         Wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa dzieci

·         Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

·         Rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

·         Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów

3.       Kosmiczne przygody

Cele ogólne:

·         Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

·         Przygotowanie do rozumienia uczuć i emocji własnych wywołanych kontaktem z przyrodą

·         Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat

·         Respektowanie norm grupowych w grupie rówieśniczej

·         Wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa dzieci

·         Wdrażanie so wypowiadania się na określony temat

·         Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w najbliższym otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

·         Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

4.       Mali ekolodzy

Cele ogólne:

·         Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych

·         Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat

·         Kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

·         Kształtowanie postaw prospołecznych

·         Wdrażanie do samooceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań

·         Budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

·         Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych