Kwiecień u Tygrysków

Krąg tematyczny: Wiosna w parku i w ogrodzie

Cele ogólne

Obszar fizyczny

wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego

wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

Obszar społeczny

wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej

wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)

wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie

wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy

Obszar emocjonalny

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie

uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną

okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu

Obszar poznawczy

uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem

określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika

wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji

rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania

kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi

rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”

doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów

Krąg tematyczny: Obserwujemy pogodę

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności

doskonalenie małej motoryki • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania

Obszar społeczny

budowanie uczucia więzi z przyrodą

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowywanie się określonym zasadom obowiązującym w grach, zabawach

kształtowanie czynności samoobsługowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, dobieraniu ubioru do pogody, sprzątaniu własnego miejsca pracy

budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie – przypomnienie kodeksu grupowego

Obszar emocjonalny

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze

wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji związanych z pogodą

wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi

wyrażanie swoich emocji w społecznie akceptowany sposób

wdrażanie do pracy nad sobą, do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień

Obszar poznawczy

wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych

rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania

rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków

utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 10

rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych

doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii?

Cele ogólne

Obszar fizyczny

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami

inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

Obszar emocjonalny

kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzy­staniu z urządzeń multimedialnych

rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką – filmem

wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas tworzenia i ogląda­nia występów

Obszar społeczny

poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie

przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów

wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

Obszar poznawczy

rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia

wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności czytania globalnego

Krąg tematyczny: Mali odkrywcy

Cele ogólne

Obszar fizyczny

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

Obszar emocjonalny

budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych

wdrażanie do odkrywania swoich talentów

wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci

budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi

Obszar społeczny

wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości

kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach

wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

Obszar poznawczy

rozwijanie aktywności poznawczej

rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutko­wego

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności czytania globalnego

Marzec u Tygrysków

Krąg tematyczny: Ziemia – błękitna planeta

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela

Obszar społeczny

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach

budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie

Obszar emocjonalny

rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

Obszar poznawczy

posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć

odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych

poznanie litery „g”, „G”

zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara

Krąg tematyczny: Dookoła świata

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania

Obszar społeczny

wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

Obszar emocjonalny

kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych• rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem

wykazywanie postawy badawczej

kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych

Obszar poznawczy

wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic

poznawanie kontynentów oraz państw

doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie

poznanie litery „ł”, „Ł”

wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)

wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Krąg tematyczny: Wyprawa w kosmos

Cele ogólne

Obszar fizyczny

wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych

podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą

doskonalenie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji

kształtowanie postawy badawczej

Obszar społeczny

rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym

wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

Obszar poznawczy

kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie

wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”

rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)

doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę

Cele ogólne

Obszar fizyczny

wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzenie konstrukcji z różnych materiałów

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami

Obszar emocjonalny

budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji

budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie

Obszar społeczny

wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania)

wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie

uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał

Obszar poznawczy

rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania

kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”

wdrażanie do czytania globalnego

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter

Wielkanocne zajęcia i zabawy

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

doskonalenie sprawności manualnej

wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzenie konstrukcji z różnych materiałów

Obszar emocjonalny

kształtowanie postaw prorodzinnych

rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem

Obszar społeczny

wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie

uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań

okazywanie szacunku osobom starszym

uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)

Obszar poznawczy

wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka związanego ze Świętami Wielkanocnymi

poznawanie zwyczajów wielkanocnych

doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie

wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)

poznanie sposobów zdobienia jaj na Wielkanoc