Październik u Kangurków

Krąg tematyczny 5. Zaczarowana jesień

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

udział w zabawach ruchowych integrujących grupę

uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki

nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego

wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

umiejętność współpracy w grupie

dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety

wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety

OBSZAR POZNAWCZY

zdobycie wiedzy o naszej planecie

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności

wzbogacanie wiedzy na temat lądów

poznawanie kontynentów i części świata na mapie

okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”

stosowanie liczebników porządkowych

czynny udział w zabawach badawczych

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata

wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 7.

Wrzesień u Kangurków

Krąg tematyczny 1. Znowu razem

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą

współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

stosowanie zwrotów grzecznościowych

znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich

nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków

prezentowanie swojej osoby na forum grupy

OBSZAR POZNAWCZY

wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych

kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej

klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6., 8.