Klauzula informacyjna RODO

Przedszkola Publicznego  nr 1  w Wodzisławiu Śląskim

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”  informuję, że:

1)       administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest  Przedszkole Publiczne nr 1   w Wodzisławiu Śląskim, reprezentowanym przez panią Dyrektor Mirosławę Kuźnik.

2)       inspektorem ochrony danych w  Przedszkolu Publicznym  nr 1  jest p. Krzysztof HAWRYLAK, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 514 517 700 lub pisemnie na adres siedziby Administratora- Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Pośpiecha 7 44-300 Wodzisław Śląski.

3)       Dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (tj.Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1457) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1900) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

4)       Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.

5)       Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

6)       Państwa dane osobowe oraz dane dzieci  będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

7)       Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)       Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.